sorted in Karl Korsch einleitung

Thijs Vissia translation Dutch/English ø

proefvertaling De Correspondent 

 

I translate mostly from English to Dutch and vice versa, and occasionally from German. I have 10+ years of experience in editorial work and translation practice, with a specialization in sociopolitical and historical thought, as well as philosophical and art-related texts.

Besides translation I'm available for other editorial work, rewriting, copychecking or similar.

For rates and other inquiries, please contact me at mail [at] thijsvissia.nl.

 WORK IN PROGRESS / ABSTRACTEAARDE.NL 
I’ve been working on a collaborative website about ecological/climate crisis and the social relations of capitalism, geared towards a sense of alternatives, and aimed at a Dutch-language public: abstracteaarde.nl

The aim is to have a tool for translating and sharing a rich base of stimulating texts and fragments, and to build a critical dictionary on these topics. The current website is a starting point for publishing articles. A planned multi-author publishing site will take a little longer to produce.

Should you be interested in contributing or have any comments or suggestions, please e-mail me at the above address.

Deze pagina in het Nederlands

An incomplete list of translated work:

 • Current translation work for the University of Groningen and Amsterdam publisher Leesmagazijn
 • Various translations for the exhibitions/programs Compromiso Político, First Person Plural, Forensic Justice and Trainings for the Not-Yet at BAK, Basis voor Actuele Kunst, Utrecht
 • Marx's 'Fragment on machines' from the Grundrisse (from German to Dutch, as yet unpublished)
 • Kosmoprolet, Beyond the Agrarian Revolution (from German to English and Dutch)
 • Franklin Rosemont, Karl Marx and the Iroquois - translated to Dutch (on libcom.org)
 • Loren Goldner, Communism is the material human community (from English to Dutch)
 • Giorgio Agamben, interview in Die Zeit, August 17, 2015 - to English (as yet unpublished)
 • Translation and text editing for artist Matthijs de Bruijne
 • Translation, transcription and text editing for various projects by artists/filmmakers Lonnie van Brummelen en Siebren de Haan, such as the film Stones Have Laws (premiered at IDFA 2018) and Drifting Studio Practice, in Metropolis M: Experimental Aesthetics
 • Translation of the project proposal for the 2017 Venice Biennale by curator Lucy Cotter and visual artist Wendelien van Oldenborgh
 • Phd thesis summary translations from English to Dutch for Noa Roei (Shifting Sights: Civilian Militarism in Israeli Art and Visual Culture, Amsterdam 2012) and Jules Sturm (Bodies We Fail – Productive Embodiments of Imperfection, Amsterdam 2012)
 • Various texts for the exhibition “I can’t work like this” (CASCO Institute for Art and Theory, Utrecht, May/June 2012)
 • Sebastian Olma, From People to Multitude. Toward Topologies of Citizenship, translated to Dutch, in: R. Gowricharn, S. Trienekens & D.W. Postma, Alternatieve visies op burgerschap, Amsterdam: SWP, 2012.
 • Paul Amar, Why Egypt's progressives win, original from jadaliyya.com. Translated to Dutch
 • Franco Berardi and Marco Jacquemet, The Italian “anomaly” in the sphere of Semiocapital, translated to Dutch. In: NAi Uitgevers/Open Cahiers nummer 20: De populistische verbeelding. Over de rol van mythen, verhalen en beeldvorming in de politiek)
 • Rudi Laermans, On populist politics and parliamentary paralysis. An interview with Ernesto Laclau. (Translated to Dutch. In: NAi Uitgevers/Open Cahiers nummer 20: as above)
 • Anthony Iles, review of Marina Vishmidt en Metahaven (ed.), Uncorporate Identity. (Translated English to Dutch. In: NAi Uitgevers/Open Cahiers nummer 20: as above)
 • Silvia Federici and George Caffentzis - Must the molecules fear as the engine dies? Notes on the Wall Street "Meltdown". Translated to Dutch. Published in Flexmens magazine, autumn 2008.
 • Giorgio Agamben, Movement (translated to Dutch for flexmens.org, available at archive)
 • Franco ‘Bifo’ Berardi, The obsession with identity, an extract from Franco Berardi's La nefasta utopia di potere operaio. Translated to Dutch, from the English translation published by Generation Online
 • Alain Badiou, interview. ‘We must find something new’. Translated to Dutch
 • Interview with Paulo Virno: ‘The global movement works like a broken battery’. Translated to Dutch from an interview made by Branden W. Joseph
 • Massimo de Angelis, Reflections about Tronti, class composition and multitude. Translated to Dutch

[0.0]

Hoofdstuk I - Inleidend overzicht tot het agrarische vraagstuk. 1. Nationale vraagstuk, Persoonlijkheid, Cultuur, Intellectuelen. 2. Marx en de rechtzetters, marxisme en dogmatici. 3. Saggio [bewijs, demonstratie] van winst, methode van Marx. 4. Wetenschap, Feodaliteit in Italiëa. 5. [De] methode van marx, Feodalisme[feodaliteit], deelpacht[de] deelkolonie [??] [Colonia parziaria] 6. Rijkdom, Bourgeoisie en individualisme, Waardetheorie, Communisme, Oorspronkelijk[//primitief] communisme, Grondmonopolie.

[2. Marxismo e rettificatori, Marxismo e dogmatici. 3. Saggio del profitto, Metodo marxista. 4. Scienza, Feudalesimo in Italia. 5. Metodo marxista, Feudalesimo, Colonia parziaria. 6. Ricchezza, Borghesia e individualismo, Teoria del valore, Comunismo, Comunismo primitivo, Monopolio terriero.]

 

 


[0.999]

noten bij vertaling:

1. [gewone tekst tussen haken zijn alternatieve oplossingen]

2. In doorgehaalde tekst staan afgewezen eerdere opties of eigen aantekeningen, deze zijn te zien door het veld rechtsboven aan te vinken.

3. [ONDERLIJNDE tekst tussen haken is bestemd voor definitieve vertaling: aanvulling van evident ontbrekende woorden (met name weggelaten werkwoorden) in de oorspronkelijke tekst.]

Karl Marx, Machinerie en levende arbeid. Een fragment uit de Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie (1857-58).


[0.999]

Aantekeningen

'setzen'

The philosophical uses of setzen correspond to, and are influenced by, those of the Greek tithenai, tithesthai (1 ‘to place’, 2 ‘to affirm, posit, assume’), but the common translation, ‘to posit’, comes from the past participle, positus, of the Latin ponere (‘to put’, etc.). - hier vertaald als 'stellen', 'gesteld', etc.

[1000.0]



1000.0

&

...
‘Maar je moet me niet in het hokje stoppen. Ik vind dat er een vrije ruimte moet bestaan waarin dit soort onhandigheden mogelijk moeten zijn. Anders leren we nooit.’

‘Een vrije ruimte? Wat we zeggen heeft gevolgen, en daar moet je verantwoordelijkheid voor dragen. Uitspraken kunnen homofoob, seksistisch, of racistisch zijn. De dingen die we zeggen kunnen kwetsen. Je wil consequentieloos spreken, zonder rekening te houden met de ander. Die vrije ruimte is onmogelijk.’

Dan verschijnt de Verdoezelaar ten tonele. Hij zegt dat mevrouw het vast niet zo bedoelde. Een ander - de Objectieve, Witte Scheidsrechter - vraagt waarom ze die vraag überhaupt stelde. We pellen dit laag voor laag uiteen. Onze coupé representeert Nederland.

‘Uit goede bedoelingen. Ik wilde ervoor zorgen dat die jongen niet het gevoel had dat hij zich uitgesloten voelde. Dat hij ook gezellig kon meedoen.’

Ik ken dit repertoire en het is na drie dagen in een trein zonder enige privacy en weinig slaap onuitstaanbaar. Ik zeg iets over de tragiek van goede bedoelingen. Ik wijs iedereen in de coupé aan.

‘Waarom gaat u er bij al deze mensen van uit dat ze die Europese geschiedenis wel zouden kennen, en bij mij niet?’ vraag ik geïrriteerd. ‘Er zit toch heus variatie in jullie kennis over de Europese geschiedenis?’

Het is stil.

Het Redelijke Midden grijpt in. Hij heeft ons lang genoeg aangehoord.

‘Nou ja, in alle eerlijkheid is dat een vooronderstelling waar ik ook van uit had kunnen gaan. Dat wij die geschiedenis geleerd zouden hebben op de lagere school.’

‘Welke “wij” krijgt dat aangeleerd op school, meneer? Ik ben ook in Nederland geboren. Ik ben hier naar de lagere school gegaan. En zelfs al zou ik niet in Nederland geboren zijn, denkt u dat die geschiedenis in het buitenland niet wordt onderwezen?’

‘Maar wat had ik dan kunnen doen,’ vraagt de vrouw. ‘Hoe had ik dan met je in contact kunnen komen?’

‘Ik kom niet van een andere planeet! Hoe heb je de afgelopen drie dagen gesprekken gevoerd met anderen op deze trein?’ Ik lach. Van de zenuwen, het ongemak, de surrealiteit van het gesprek, ik weet het niet. Gekrenkt zegt de mevrouw dat ik moet ophouden met haar beledigend uit te lachen. Weer zwaait ze met haar wijsvinger. Ik verdraag de superioriteit niet meer. De goede bedoelingen. Het zelfbeeld van een ‘affe’ elite die nooit bevooroordeeld en racistisch kan zijn. Ik zeg dat ik een vrije ruimte wil hebben om te kunnen lachen, ongehinderd door hoe zij zich voelt.

Stilte. Een langere ditmaal.

‘Iedereen een biertje?’ vraagt de Boel-bij-elkaar-houder opgewekt. Hij slaat in zijn handen.
...

Saying it all, and acting as if you're not allowed to say anything

...

'But you shouldn't pigeonhole me. I think there has to be a space where this kind of mistake[onhandigheden] is possible. Otherwise we never learn.'

'A free[safe] space? What we say has consequences, and you need to take responsibility for that fact. Speech can be homophobic, sexist or racist. The things we say can be hurtful. You want speech without consequences, without taking the other into account. That kind of free space is impossible.'

At this point the Muddler enters the stage. He proposes that the lady probably didn't mean it like that. Another figure- the Objective, White Referee - asks why she posed that question in the first place. Layer by layer, we take the onion apart. Our train compartment now represents the Netherlands as a whole.

'I meant it well. I wanted to make sure that the boy would't feel like he was being excluded. That he could join in with the rest.'

I already know this repertoire and after three days on a train without any privacy and very little sleep, it is intolerable. I say something about the tragedy of meaning well. I point my finger at everyone in the compartment.

A little annoyed, I ask: 'Why do you assume of all these people that they would be familiar with that European history, and not me?' 'Surely there is some variation to be found in your knowledge of European history?'

Silence.

The Reasonable Center asserts himself. He has listened to us for long enough.[has taken long enough to listen to us.]

'Well, in all honesty, that is a presumtion that I could also have had. That we have learned that history in elementary school.'

'And which kind of 'we' is the one you are taught in school, sir? I was born in the Netherlands. I went to primary school here. And even if I hadn't been[wasn't] born in the Netherlands, do you think that the same history is not being taught abroad?'

'But what could I have done then,' the woman asks. 'How could I have gotten in contact with you?'

'I'm not from another planet! How have you been talking and discussing with other people on this train for the last three days?' I laugh. Caused by nervousness, unease, the surreal quality of our conversation, I'm not sure what. The woman, insulted [hurt?gekrenkt], says I need to stop laughing at her in an insulting way. She wags her finger again. I can't handle the superiority anymore. The good intentions. The selfimage of a "perfected" elite who can never be prejudiced and racist. I say I want a free space to be able to laugh, unobstructed by how she feels.

Silence. A longer one, this time.

'Beer for everyone?', Mr. Keeping-us-all-together interjects hopefully, clapping his hands.

...